tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:/posts Onderwijsconferentie 2016 2019-02-20T21:34:14Z Voor de zesde maal! tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/1021537 2016-03-29T13:55:56Z 2018-01-15T17:10:08Z Workshop/Sessie-gemist programmaboekje

Van de meeste worskhops en van een aantal sparringsessies zijn er presentaties/prezi’s/instructie- matariaal/opbrengsten en lmpjes op de website van de onderwijsconferentie gezet. Ook de presentatie van Arnold Vanderlyde staat op de website, net als de resulaten van de evaluatievragen. Om je gezoek naar nieuwe informatie op de website te besparen hebben we het programmaboekje veranderd in een workshop/sessie-gemist boekje. In het boekje vind je voor elke sessie en workshop die aangevuld is met extra informatie een duidelijke link.

Je kunt het boekje ook downloaden, de links blijven gewoon werken. Onder het boekje vind je de download-link.

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/1014641 2016-03-16T13:07:52Z 2016-03-16T13:07:52Z Keynote Arnold Vanderlyde
]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/1011500 2016-03-11T07:18:00Z 2016-03-29T13:56:32Z Kijk je terug op een geslaagde dag? De doelstelling van Onderwijsconferentie is niet voor iedereen hetzelfde geweest. Bijna iedereen binnen zijn team aan de slag geweest, een aantal van jullie is bezig geweest met het voorbereiden van het inspectiebezoek, een aantal heeft een workshop gegeven of een sparringsessie geleid, een groot aantal heeft een workshop en sparringsessies meegemaakt en een aantal is bezig geweest met de organisatie en met ondersteuning. 
We hebben drie vragen gesteld om na te gaan of onze doelstelling van de dag behaald is:
  • Kijk je terug op een geslaagde dag?
  • Welk cijfer geef je voor hoe geslaagd deze dag voor jou is geweest?
  • Je had een hoger cijfer gegeven als:
Dit zijn de uitkomsten van de vragen:
]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/1010190 2016-03-09T14:43:00Z 2016-03-15T12:41:11Z Foto's en een filmpje
Er zijn heel veel foto's gemaakt. Stuur wat je hebt, ook filmpjes, naar h.post@rocleiden.nl, dan komen ze op de website. Op Portaal staan ook nog foto's. Je vindt ze achter deze link.

Vooraf en tussendoor

In de boksring

Samen met Arnold Vanderlyde
 
De workshops

De sparringsessies

Koor en afsluiting

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/994389 2016-03-09T09:21:00Z 2018-01-15T17:06:14Z het Programma van de dag
Dit jaar zal de Onderwijsconferentie georganiseerd worden in Holiday Inn Leiden

09.15 Start programma teams
11.30 Einde programma teams op de locatie Centraal Station
11.45 Einde programma teams  op de locatie Holiday Inn
12:00 Lunch in de voorzaal
12:45 Einde lunch / verplaatsing naar grote Zaal

13:00 Opening / welkom

13.10
Keynote speaker Arnold Vanderlyde
14:00 Verplaatsen naar de workshopruimtes of sparringsessies in de Zaal
14:10 Ronde 1 (de helft van de aanwezigen loopt drie sessies lang van 20 minuten bij de programmalijnen en de andere helft volgt een workshop)
15:10 Korte pauze met koffie en thee, wissel naar de volgende workshop of sessieronde
15:30 Ronde 2 (wissel andere helft loopt drie sessies lang van 20 minuten bij de programmalijnen en de andere helft volgt een workshop)
16:30 Einde workshops en sparringsessies. Verplaatsing naar de grote Zaal (tenzij je daar al bent)
 
Start gezamenlijk programma met ID College
16.30 Inloop mensen ID College
16.40 Optreden door de Zin(g)fabriek (koor ROC Leiden) aangevuld met de deelnemers van de workshop ‘Zingen is ok!’
17.00 Duo presentatie Ricardo Winter en Otto Jelsma  over de gezamenlijke toekomst en aansluitend borrel

Rond 19.30 Einde

Dagvoorzitter: Hans Epping

Hieronder kun je vragen en opmerkingen kwijt.

Het plaatje geeft je een idee van de ruimtes waar we gebruik van gaan maken. Een betere bewegwijzering volgt.

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/994563 2016-02-16T14:49:34Z 2016-03-16T12:59:07Z Sparringsessie 15

De samenwerking met ID College gaat de komende periode verder vorm krijgen, hiervoor is een transitieorganisatie ingericht. Tijdens deze sessie wordt toegelicht hoe deze transitieorganisatie er uit ziet en kunnen collega’s hier vragen over stellen.

Clemens de Waal 

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/994561 2016-02-16T14:48:24Z 2016-03-16T12:57:05Z Sparringsessie 14

Bij Talen en Rekenen ligt de aandacht bij:

- organisatiestructuur
- inhoudelijke kwaliteit van de onderwijsuitvoering met name gericht op (vak)didactisch handelen

Ingeborg Bosgraaf 

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/994560 2016-02-16T14:47:08Z 2016-03-22T12:15:08Z Sparringsessie 13

Beste docent, we willen graag je mening weten over en de mogelijkheden die jij ziet om internationalisering weer onderdeel te maken van jou opleiding. Vul daartoe de enquête in via de link: http://www.erasmusplusmbo.nl/kis2020/start-scan.aspx , kies voor docentenscan en onderwijssector = combinatie. Na afloop ontvang je een mail met de door jou ingevulde gegevens. Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer je deze doorstuurt naar ondergetekende, dan nemen we de resultaten mee in de visie en het beleid van ROC Leiden mbt Internationalisering.

Alvast bedankt,
Peter Stolk

Ook binnen ROC Leiden is er weer meer ruimte voor internationalisering. Het afgelopen jaar hebben verschillende onderwijsteams studenten de mogelijkheid geboden een stage in het buitenland te volgen en is er gewerkt aan projecten binnen het thema excellentie. Naast het uitvoeren van verschillende projecten wil ROC Leiden het komend jaar de visie op internationalisering en excellentie in ons onderwijs verder uitwerken. U wordt van harte uitgenodigd om met elkaar aan de hand van stellingen, hierover van gedachte te wisselen. Stellingen:

1.     Buitenlandstages en internationalisering moet onderdeel zijn van elke MBO-opleiding

2.     Internationalisering is een krachtig middel om excellentie in het mbo te bevorderen

Ter onderbouwing van de stellingen een de visie van de MBO-raad

De wereldwijde recessie heeft laten zien hoe sterk nationale economieën met elkaar verweven zijn. Internationaal werken is al lang niet meer beperkt tot grote multinationals en hoger opgeleiden; werknemers in alle lagen van het groot- en kleinbedrijf hebben te maken met verschillende culturen op de werkvloer en met buitenlandse klanten en toeleveranciers. Binnen Europa vallen de grenzen verder weg en de arbeidsmarkt internationaliseert en globaliseert, ook in het mbo.

Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit van het mbo onderwijs en internationale leer- en werkervaringen hebben een positieve impact op de inzetbaarheid van mbo afgestudeerden. Ze versterken hun vaardigheden (zoals probleemoplossend vermogen en ondernemerschap), verbeteren culturele kennis en vullen hun beroepscompetenties aan.

MBO docenten doen in het buitenland door studie of stage nieuwe kennis op die tot persoonlijke en vakinhoudelijke verrijking leidt en uiteindelijk ten goede zal komen aan hun dagelijkse lespraktijk.

Contacten met buitenlandse studenten verrijken de leeromgeving, evenals digitale internationale leermiddelen. Internationalisering is daarmee een effectief middel om studenten te laten groeien in hun persoonlijke ontwikkeling, burgerschapsvaardigheden en beroepscompetenties en hen voor te bereiden op het werken in een beroepsomgeving die dagelijks in contact staat met mensen, producten en organisaties uit het buitenland, ook al blijven de meeste mbo gediplomeerden in Nederland werken.

Peter Stolk 

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/993695 2016-02-15T11:58:37Z 2016-03-17T07:47:51Z Workshop10: Deze workshop gaat niet over rekenen

Sjoukje Hoekstra, Sandra van Riet

Wees maar niet angstig voor de workshop van deze twee rekendocenten. Het is geen optelsom van negatieve getallen en ook geen ABC' tje van Pythagoras. Je kunt erop rekenen dat welzijn voorop staat. We besteden namelijk aandacht aan vragen als: hoe herken je studenten die angstig zijn voor het vak dat je geeft? Wat doet angst met je? Hoe ga je om met uitingen van angst, zoals bevriezen, vechtgedrag of vluchtgedrag? Leer het te herkennen en ermee om te gaan. Aan het eind van de workshop heb je een bruikbare handreiking en weet je naar wie je studenten kunt doorsturen die je niet kunt helpen.


 

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/991836 2016-02-12T11:00:44Z 2018-01-15T17:12:58Z Sparringsessie 12

Wat is het doel van deze programmalijn? Bij deze programmalijn staat een herkenbare, gedragen en duurzame begeleidingsstructuur centraal. Concreet gaat het bij een begeleidingsstructuur om intake en plaatsing, studieloopbaanbegeleiding en overige begeleiding voor studenten. Bij de intake staan de wensen en mogelijkheden van de student voorop. Voor studieloopbaanbegeleiders geldt dat zij, naast vakdocent, steeds meer gaan fungeren als professional. Als het gaat om begeleiding is het doel van deze programmalijn de student goed in beeld te krijgen.

Ook is het duidelijk hoe de student moet worden begeleid en waar de verantwoordelijkheden in het onderwijs en de begeleidingsstructuur liggen. Verder beoogt deze programmalijn vroegtijdige schoolverlating zo veel als mogelijk te voorkomen.

Patricia Danckaarts en Monique Steenvoorden 

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/991835 2016-02-12T10:59:12Z 2016-03-16T12:53:02Z Sparringsessie 11

Wat is het doel van deze programmalijn? Zowel in het gebouw Lammenschans als in gebouw Centraal Station heeft ROC Leiden te maken met beperkingen in beschikbare ruimte. Dit heeft veel invloed op het rooster. Dit betekent dat we voor de roostering keuzes (moeten) maken op basis van heldere uitgangspunten.

Om evenwichtige roosters te maken, afgestemd op de belastbaarheid van de doelgroepen, en om het gebruik van de beschikbare ruimte te optimaliseren, staan in deze programmalijn de uitgangspunten voor roostering vermeld. Ook staat beschreven hoe deze worden behaald en hoe de roostering verder verbeterd kan worden.

Nico Hoek 

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/991834 2016-02-12T10:57:31Z 2016-03-16T12:52:18Z Sparringsessie 10

Wat is het doel van deze programmalijn? Goede examinering staat hoog op de agenda. Deze programmalijn heeft daarom als doel om meer regie te krijgen over de kwaliteit van examinering en de borging daarvan. Vanuit deze programmalijn wordt toegewerkt naar drie hoofddoelen, namelijk het verder op orde brengen van de examencommissies, de examendossiers en de examenonderdelen.

Concreet betekent dit voor de examencommissies dat de leden van de examencommissies in control zijn en deskundig op het werk dat van hen wordt verwacht. Voor de examendossiers geldt dat diplomabesluiten worden gebaseerd op deugdelijke dossiers die worden gecontroleerd met behulp van standaard formulieren.
Ook worden examendossiers van studenten zorgvuldig opgeborgen in een beveiligd archief. Daarnaast worden examens beoordeeld door de vaststellingscommissie en vervolgens vastgesteld door de examencommissie.

Dion de Roo en Sieme Boom

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/991832 2016-02-12T10:55:07Z 2016-03-23T08:17:54Z Sparringsessie 9

Wat is het doel van deze programmalijn? Voor alle opleidingen zijn er Onderwijs- en Examenreglementen die aansluiten bij de kwalificatiedossiers. Tevens bevatten zij een heldere beschrijving van het curriculum en de mijlpalen in de opleiding.

Voor het eind van studiejaar 2015-2016 zijn de stOERen voor studiejaar 2016-2017 geconstrueerd en vastgesteld. Hierin is ook de onderwijsplanning van het eerste jaar opgenomen.

Geert Kaldenhoven en Josien Rozet 


]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/991829 2016-02-12T10:52:19Z 2018-01-15T17:08:15Z Sparringsessie 7 Andrea van Kalsbeek en Ingrid Koendjbiharie

Wat is het doel van deze programmalijn? Om goed kwalitatief onderwijs te verzorgen, is het noodzakelijk dat ROC Leiden beschikt over goede docenten. Er is een scholingsplan 2015-2016 opgesteld dat zich richt op het onderwijzend personeel, de medewerkers bij  de ondersteunende diensten en het management. De onderwijsvisie van ROC Leiden vormt de basis voor dit scholingsplan.

In de sessie is een korte toelichting gegeven op de doelen van de programmalijn en de mijlpalen.
Daarna is input aan de medewerkers gevraagd over mijlpaal3: de HR gesprekscyclus.
Met vragen als 'Hoe ziet de HR gesprekcyclus er idealiter uit in 2025?' en  ‘Wat betekent een goed HR gesprek voor jou?’ is er input opgehaald om te gebruiken bij het herijken van het beleid en het behalen van de doelstelling: 60 % van de HR-gesprekken gehouden per juli 2016.
]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/991827 2016-02-12T10:48:48Z 2016-03-16T12:46:32Z Sparringsessie 5 & 8

Wat is het doel van deze programmalijnen? Het kan worden gezien als een continu verbeterproces waarmee de onderwijskwaliteit wordt verhoogd en organisatieprestaties uiteindelijk verbeteren. Borging van kwaliteit is noodzakelijk om de onderwijsvisie van ROC Leiden te realiseren. Kwaliteitsverbetering gaat gepaard met een professionele kwaliteitscultuur. Dat betekent onder meer dat het van belang is dat we met elkaar de goede dingen doen en die dingen ook goed doen. Deze programmalijn is onderverdeeld in twee subprogrammalijnen: de teamjaarplannen en de kwaliteitszorgsystematiek.

Claudia Chi 

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/991826 2016-02-12T10:44:50Z 2016-03-16T12:42:20Z Sparringsessie 4 Wat is het doel van deze programmalijn? Door het invoeren van nieuwe kwalificatiedossiers is het onderwijs anders opgebouwd. Dit betekent dat de huidige opleidingen moeten worden ontwikkeld op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers voor de start van studiejaar 2016-2017. Alle stappen om te komen tot de nieuwe opleidingen worden opgezet en gemonitord vanuit deze programmalijn.

Hans Duijndam en Meindert Lippits 

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/991824 2016-02-12T10:43:13Z 2018-01-15T17:09:57Z Sparringsessie 3 Wat is het doel van deze programmalijn? Om de kleinschalige MBO Colleges te vormen, stemt ROC Leiden in 2016 zijn onderwijsportfolio af op de kenmerken en behoeften van de stad Leiden en de regio. Dit gebeurt in samenwerking met ID College en in overleg met ROC Mondriaan.

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/991823 2016-02-12T10:42:10Z 2018-01-15T17:10:06Z Sparringsessie 2

Wat is het doel van deze programmalijn? Om de basiskwaliteit van onze organisatie op orde te krijgen en onze ambities te verwezenlijken, stellen we hoge eisen aan de daadkrachtige (inhoudelijke) sturing van teams en individuen. Deze ambities vragen om een resultaatgerichte en tegelijk open en ondersteunende manier van leidinggeven. Het doel van de programmalijn is gericht op het (verder) ontwikkelen van managers en directeuren tot competente mens- en resultaatgerichte (onderwijskundige) leiders met aandacht voor het uitvoeren en ontwikkelen van steeds beter en aantrekkelijker onderwijs.

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/991821 2016-02-12T10:38:11Z 2016-03-29T13:18:00Z Sparringsessie 1 Wat is het doel van deze programmalijn? Bij de programmalijn ‘Visie en organisatiecultuur’ staat onze visie op het onderwijs en de kwaliteit daarvan centraal. Hierbij gaat het om vragen als: waar sta je voor en waar ga je voor? Op weg naar een kwaliteitscultuur gaat het om het beantwoorden van vragen als: doen we de goede dingen en doen we die dingen goed? Wat doen we al? Wat moet versterkt worden? Omdat waarden, normen en gedrag een belangrijke rol spelen in dit geheel is organisatiecultuur ook een thema waar de programmalijn zich op richt. 

Janine Warmerdam

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/990459 2016-02-10T14:24:35Z 2016-03-22T13:13:14Z Workshop9: Waar boks jij tegenop als je vecht voor het ideale onderwijs

Cor Brandwijk

Durf jij het aan……….. een half uurtje sparren over ons dagelijks werk als Pedagoog didacticus?

Graag deel ik op positieve wijze mijn ervaringen als docent en de expertise vanuit de vele lesbezoeken die ik als Peerdocent en teamcoach heb verricht.

Welke invloed kun jij hebben op lastige (les)situaties en wat is de invloed van lastige situaties op jou?

Hoe kun je positiviteit inzetten om negatieve situaties om te buigen?

Je bent als ‘ervaren’ docent aan het werk met studenten. Tijdens de lessen stuit je op zaken die je soms demotiveren. Graag zou ik met collega’s interactief sparren over deze situaties en over de invloed die wij als docent(persoon) kunnen hebben op deze situatie.

Onze rol en verantwoordelijkheid als pedagoog didacticus zal onderwerp van gesprek zijn.

Doel van de workshop:

Het doel van deze workshops is om met elkaar te sparren over het hedendaagse werk van een docent als pedagoog-didacticus. Welke verantwoordelijkheden horen daar bij en welke nemen we ook daadwerkelijk.

Deel onderwerpen: De ideale docent;

  • Kort vragenlijstje om persoonlijke beelden en ideeën t.a.v. de pedagoog-didacticus te activeren en vervolgens aan te sluiten bij de onderwerpen die tijdens de workshop behandeld worden.
  • De rol en verantwoordelijkheid van de pedagoog-didacticus als onderwerp van gesprek.
  • Het dialoog voeren aan de hand van pittige stellingen over hedendaagse problematiek en de dilemma’s in het onderwijs.
  • We kijken naar de keuzes die we maken rondom de lessen, in de relatie met de student
  • Welke “persoonlijke” invloed kun je hebben op al deze situaties en omstandigheden.

Resultaat:

De medewerkers van ROC Leiden meer bewust maken welke invloed wij als individu hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de groei van elke student (en dus de goede naam van ROC Leiden).

Referentie uit eerdere workshops:

Collega’s benoemde tijdens een korte evaluatie dat zij behoefte hebben deze werkvorm veel vaker te willen doen. Dat men van de ideeën en gedachten, die ontstonden tijdens het brainstormen, van elkaar kunnen leren. Men gaf daarnaast aan dat je soms wat vast kan zitten in je eigen belevingen en invullingen bij dilemma’s en onderwijskundige situatie.

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/989485 2016-02-10T12:05:00Z 2016-03-08T13:33:08Z aanmelden voor de workshops

Anders dan andere jaren kun je je maar voor één workshop inschrijven. Meer over de workshops vind je hier

Je krijgt geen aparte bevestiging van je inschrijving. Je kunt er gewoon van uitgaan dat je ingedeeld bent in de workshop die je uitgekozen hebt. Na 7 maart krijg je een mailtje waarin staat in of je in de eerste ronde of in de tweede ronde naar je workshop gaat.

Je kunt vanaf nu niet meer van Workshop veranderen maar je kunt je nog wel voor de eerste keer inschrijven.


]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/989912 2016-02-09T22:12:20Z 2016-02-09T22:12:20Z Niet de stadsgehoorzaal

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/989465 2016-02-09T11:06:00Z 2019-02-20T21:34:14Z de Website

Nu de Onderwijsconferentie achter de rug is, worden de presentaties bij de workshop- en de sessieleiders opgehaald en op de website gezet. Ze komen bij de workshops en de sessies te staan. Van vijf workshops is dat al het geval.

Voor vragen of tips kun je nog steeds hieronder terecht. En laat het weten als je toch nog iets mist.

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/989361 2016-02-09T08:33:49Z 2016-03-01T16:11:36Z Het Thema

Door middel van het Herstelprogramma werken we ons van een situatie waarin we als instelling bijna Knock Out waren, naar een onderwijsorganisatie die wijzelf (medewerkers en studenten) en de buitenwereld als meer dan Okay beoordelen. Deze zesde Onderwijsconferentie markeert een mijlpaal op die route. 

Het doel van de Onderwijsconferentie is om uit te wisselen wat er, in het kader van het Herstelprogramma, allemaal aan werk verzet is en om uit te wisselen wat er, weer in het kader van het Herstelprogramma, allemaal nog op stapel staat. Dat doen we met het ochtendprogramma, tijdens de lunch, middels de keynote en de toespraken, door workshops en de sparringsessies én onder de borrel.

De doelstelling van de Onderwijsconferentie is alle medewerkers aan te laten sluiten bij het motto van het herstelprogramma:  Zichtbaar  Samen  Verbeteren.

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/988913 2016-02-08T19:58:20Z 2016-03-16T12:05:10Z Workshop8: Move Your Skills

Klaske Verhoef

Hoe is jouw carrière verlopen? Hoe was de reis toe nu toe? Kwam jouw start op de arbeidsmarkt overeen met je verwachtingen? Koos je voor een avontuurlijke backpackreis of een all inclusive? 
De reis van onze studenten zal een andere zijn dan die de meesten van ons gemaakt hebben. De arbeidsmarkt van nu vraagt om ondernemende talenten die naast flexibel, assertief en creatief ook sociaal, initiatiefrijk en digitaal competent zijn. Werkgevers verwachten ook steeds meer van jongeren: met een concurrerende houding op de arbeidsmarkt werken zij hard voor een laag salaris. Steeds meer op basis van flexibele contracten. 

Klopt deze realiteit met de verwachtingen die onze studenten hebben van de arbeidsmarkt? Ken je de wensen van werkgevers in de regio? Hoe kun je jouw bagage benutten om een nog betere reisleider te zijn voor studenten? De onderneming Move Your Skills laat je kennis maken met de mogelijkheden om studenten beter voorbereid op reis te sturen of jezelf verder te scholen voor de arbeidsmarkt van nu, en morgen.


]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/988557 2016-02-08T10:57:48Z 2016-03-20T11:56:29Z Workshop7: Etherdiscipline

Chris Bierens, Eno Ceder

Hoe communiceer je luid en duidelijk via de portofoon? Politiewoordvoerder Ellie Lust deed het voor in het televisieprogramma: Wie is de Mol? Ook wij zien de kracht van etherdiscipline, zeker als het gaat om orde en veiligheid. In deze workshop leren we je daarom op praktische wijze hoe je een communicatieproces terugbrengt naar de kern: zender, boodschap en ontvanger. Dat klinkt simpel, maar gaat lang niet altijd goed. Ben je nieuwsgierig naar wat er mis kan gaan? Of wil je weten hoe je etherdiscipline kunt gebruiken in je werk? Ontdek of jij een antenne hebt voor etherdiscipline en meld je aan voor onze workshop!  

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/988553 2016-02-08T10:46:02Z 2018-01-15T17:08:00Z Workshop6: Shamballa armbanden maken

Herma Verhoef, Willy Berk, Petra Adriaanse

Shamballa armbanden komen oorspronkelijk uit het Tibetaanse Boeddhisme. De betekenis van Shamballa is: liefde en vrijheid. Tijdens deze workshop ga je aan de slag met een eigen armband. Door het dragen van een Shamballa armband word je herinnerd aan het belang van liefde en mededogen, voor jezelf en voor anderen. De combinatie van kralen of stenen geeft je als drager van de armband kracht en energie waardoor je jezelf meer dan OK zult voelen. Ben je creatief en heb je zin in een kleurrijke workshop? Of wil je juist een start maken met het zelf maken van sieraden? Voel je welkom en sluit aan bij deze workshop!
Als je de twee pdf dubbelzijdig op een A4-tje print, krijg je de folder die tijdens de workshop gebruikt is.
]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/988552 2016-02-08T10:44:17Z 2016-03-16T12:09:42Z Workshop5: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...

Sandra Jongmans, Angela Scheffers

Hoe blijf je in doen en denken flexibel, zowel in stabiele als in veranderende omstandigheden? 

In deze workshop maak je kennis met nieuwe inzichten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen waar we tijdens de workshop bij stilstaan zijn: loslaten, vertrouwen en het aangaan van nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Met voldoende aandacht voor deze onderwerpen, denken wij dat je je eigen duurzame inzetbaarheid kunt vergroten.

We laten je ook reflecteren op je eigen situatie, routines en verwachtingen: waar en hoe ben je als persoon gepositioneerd? Wat doe je om je eigen positie op de arbeidsmarkt levendig te houden? En wat zie je als je in de spiegel kijkt? Iemand die bijna K.O. of meer dan O.K. is? Deze workshop heeft een open en activerend karakter waarbij je uit je stoelt komt. Aan de hand van twee oefeningen is ons doel dat je aan het eind van de workshop in de spiegel kijkt en jezelf de vraag durft te stellen: wat ga ik morgen anders doen?

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/988548 2016-02-08T10:30:41Z 2016-03-16T12:17:20Z Workshop4: (non)verbale communicatie

Ineke de Vos

Communicatie is altijd en overal. Verreweg het grootste deel van de communicatie tussen mensen is non-verbaal en gebeurt met lichaamstaal, zoals gezichtsuitdrukkingen en handgebaren. In deze workshop ben je op ludieke wijze bezig met (non)verbale communicatie. Je kunt daarbij onder meer putten uit eigen ervaring. 

]]>
Herman Post
tag:rocl16.rocleiden.nl,2013:Post/988547 2016-02-08T10:29:02Z 2016-03-20T10:56:56Z Workshop3: Zingen is ok!

Marian de Waij

Strijdvaardig en open de toekomst in! Samen zingen helpt daarbij, want zingen maakt krachtig, zingen geeft lucht en zingen zorgt voor saamhorigheid.
Dat zijn nog maar enkele neveneffecten van zingen. In deze workshop gaat het vooral om plezier, ontspanning en welbevinden. 
Je zangniveau doet er niet toe en iedereen is welkom, zowel onderwijzend als ondersteunend personeel. Zingend maken we met elkaar het statement: wij zijn ok! 
Zing je mee? Meld je dan aan voor deze workshop!

]]>
Herman Post