Sparringsessie 11

Wat is het doel van deze programmalijn? Zowel in het gebouw Lammenschans als in gebouw Centraal Station heeft ROC Leiden te maken met beperkingen in beschikbare ruimte. Dit heeft veel invloed op het rooster. Dit betekent dat we voor de roostering keuzes (moeten) maken op basis van heldere uitgangspunten.

Om evenwichtige roosters te maken, afgestemd op de belastbaarheid van de doelgroepen, en om het gebruik van de beschikbare ruimte te optimaliseren, staan in deze programmalijn de uitgangspunten voor roostering vermeld. Ook staat beschreven hoe deze worden behaald en hoe de roostering verder verbeterd kan worden.

Nico Hoek 

Sparringsessie 10

Wat is het doel van deze programmalijn? Goede examinering staat hoog op de agenda. Deze programmalijn heeft daarom als doel om meer regie te krijgen over de kwaliteit van examinering en de borging daarvan. Vanuit deze programmalijn wordt toegewerkt naar drie hoofddoelen, namelijk het verder op orde brengen van de examencommissies, de examendossiers en de examenonderdelen.

Concreet betekent dit voor de examencommissies dat de leden van de examencommissies in control zijn en deskundig op het werk dat van hen wordt verwacht. Voor de examendossiers geldt dat diplomabesluiten worden gebaseerd op deugdelijke dossiers die worden gecontroleerd met behulp van standaard formulieren.
Ook worden examendossiers van studenten zorgvuldig opgeborgen in een beveiligd archief. Daarnaast worden examens beoordeeld door de vaststellingscommissie en vervolgens vastgesteld door de examencommissie.

Dion de Roo en Sieme Boom

Sparringsessie 9

Wat is het doel van deze programmalijn? Voor alle opleidingen zijn er Onderwijs- en Examenreglementen die aansluiten bij de kwalificatiedossiers. Tevens bevatten zij een heldere beschrijving van het curriculum en de mijlpalen in de opleiding.

Voor het eind van studiejaar 2015-2016 zijn de stOERen voor studiejaar 2016-2017 geconstrueerd en vastgesteld. Hierin is ook de onderwijsplanning van het eerste jaar opgenomen.

Geert Kaldenhoven en Josien Rozet 


Sparringsessie 7

Andrea van Kalsbeek en Ingrid Koendjbiharie

Wat is het doel van deze programmalijn? Om goed kwalitatief onderwijs te verzorgen, is het noodzakelijk dat ROC Leiden beschikt over goede docenten. Er is een scholingsplan 2015-2016 opgesteld dat zich richt op het onderwijzend personeel, de medewerkers bij  de ondersteunende diensten en het management. De onderwijsvisie van ROC Leiden vormt de basis voor dit scholingsplan.

In de sessie is een korte toelichting gegeven op de doelen van de programmalijn en de mijlpalen.
Daarna is input aan de medewerkers gevraagd over mijlpaal3: de HR gesprekscyclus.
Met vragen als 'Hoe ziet de HR gesprekcyclus er idealiter uit in 2025?' en  ‘Wat betekent een goed HR gesprek voor jou?’ is er input opgehaald om te gebruiken bij het herijken van het beleid en het behalen van de doelstelling: 60 % van de HR-gesprekken gehouden per juli 2016.

Sparringsessie 5 & 8

Wat is het doel van deze programmalijnen? Het kan worden gezien als een continu verbeterproces waarmee de onderwijskwaliteit wordt verhoogd en organisatieprestaties uiteindelijk verbeteren. Borging van kwaliteit is noodzakelijk om de onderwijsvisie van ROC Leiden te realiseren. Kwaliteitsverbetering gaat gepaard met een professionele kwaliteitscultuur. Dat betekent onder meer dat het van belang is dat we met elkaar de goede dingen doen en die dingen ook goed doen. Deze programmalijn is onderverdeeld in twee subprogrammalijnen: de teamjaarplannen en de kwaliteitszorgsystematiek.

Claudia Chi 

Sparringsessie 4

Wat is het doel van deze programmalijn? Door het invoeren van nieuwe kwalificatiedossiers is het onderwijs anders opgebouwd. Dit betekent dat de huidige opleidingen moeten worden ontwikkeld op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers voor de start van studiejaar 2016-2017. Alle stappen om te komen tot de nieuwe opleidingen worden opgezet en gemonitord vanuit deze programmalijn.

Hans Duijndam en Meindert Lippits 

Sparringsessie 2

Wat is het doel van deze programmalijn? Om de basiskwaliteit van onze organisatie op orde te krijgen en onze ambities te verwezenlijken, stellen we hoge eisen aan de daadkrachtige (inhoudelijke) sturing van teams en individuen. Deze ambities vragen om een resultaatgerichte en tegelijk open en ondersteunende manier van leidinggeven. Het doel van de programmalijn is gericht op het (verder) ontwikkelen van managers en directeuren tot competente mens- en resultaatgerichte (onderwijskundige) leiders met aandacht voor het uitvoeren en ontwikkelen van steeds beter en aantrekkelijker onderwijs.

Sparringsessie 1

Wat is het doel van deze programmalijn? Bij de programmalijn ‘Visie en organisatiecultuur’ staat onze visie op het onderwijs en de kwaliteit daarvan centraal. Hierbij gaat het om vragen als: waar sta je voor en waar ga je voor? Op weg naar een kwaliteitscultuur gaat het om het beantwoorden van vragen als: doen we de goede dingen en doen we die dingen goed? Wat doen we al? Wat moet versterkt worden? Omdat waarden, normen en gedrag een belangrijke rol spelen in dit geheel is organisatiecultuur ook een thema waar de programmalijn zich op richt. 

Janine Warmerdam

Workshop9: Waar boks jij tegenop als je vecht voor het ideale onderwijs

Cor Brandwijk

Durf jij het aan……….. een half uurtje sparren over ons dagelijks werk als Pedagoog didacticus?

Graag deel ik op positieve wijze mijn ervaringen als docent en de expertise vanuit de vele lesbezoeken die ik als Peerdocent en teamcoach heb verricht.

Welke invloed kun jij hebben op lastige (les)situaties en wat is de invloed van lastige situaties op jou?

Hoe kun je positiviteit inzetten om negatieve situaties om te buigen?

Je bent als ‘ervaren’ docent aan het werk met studenten. Tijdens de lessen stuit je op zaken die je soms demotiveren. Graag zou ik met collega’s interactief sparren over deze situaties en over de invloed die wij als docent(persoon) kunnen hebben op deze situatie.

Onze rol en verantwoordelijkheid als pedagoog didacticus zal onderwerp van gesprek zijn.

Doel van de workshop:

Het doel van deze workshops is om met elkaar te sparren over het hedendaagse werk van een docent als pedagoog-didacticus. Welke verantwoordelijkheden horen daar bij en welke nemen we ook daadwerkelijk.

Deel onderwerpen: De ideale docent;

  • Kort vragenlijstje om persoonlijke beelden en ideeën t.a.v. de pedagoog-didacticus te activeren en vervolgens aan te sluiten bij de onderwerpen die tijdens de workshop behandeld worden.
  • De rol en verantwoordelijkheid van de pedagoog-didacticus als onderwerp van gesprek.
  • Het dialoog voeren aan de hand van pittige stellingen over hedendaagse problematiek en de dilemma’s in het onderwijs.
  • We kijken naar de keuzes die we maken rondom de lessen, in de relatie met de student
  • Welke “persoonlijke” invloed kun je hebben op al deze situaties en omstandigheden.

Resultaat:

De medewerkers van ROC Leiden meer bewust maken welke invloed wij als individu hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de groei van elke student (en dus de goede naam van ROC Leiden).

Referentie uit eerdere workshops:

Collega’s benoemde tijdens een korte evaluatie dat zij behoefte hebben deze werkvorm veel vaker te willen doen. Dat men van de ideeën en gedachten, die ontstonden tijdens het brainstormen, van elkaar kunnen leren. Men gaf daarnaast aan dat je soms wat vast kan zitten in je eigen belevingen en invullingen bij dilemma’s en onderwijskundige situatie.