Sparringsessie 15

De samenwerking met ID College gaat de komende periode verder vorm krijgen, hiervoor is een transitieorganisatie ingericht. Tijdens deze sessie wordt toegelicht hoe deze transitieorganisatie er uit ziet en kunnen collega’s hier vragen over stellen.

Clemens de Waal 

Sparringsessie 14

Bij Talen en Rekenen ligt de aandacht bij:

- organisatiestructuur
- inhoudelijke kwaliteit van de onderwijsuitvoering met name gericht op (vak)didactisch handelen

Ingeborg Bosgraaf 

Sparringsessie 13

Beste docent, we willen graag je mening weten over en de mogelijkheden die jij ziet om internationalisering weer onderdeel te maken van jou opleiding. Vul daartoe de enquête in via de link: http://www.erasmusplusmbo.nl/kis2020/start-scan.aspx , kies voor docentenscan en onderwijssector = combinatie. Na afloop ontvang je een mail met de door jou ingevulde gegevens. Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer je deze doorstuurt naar ondergetekende, dan nemen we de resultaten mee in de visie en het beleid van ROC Leiden mbt Internationalisering.

Alvast bedankt,
Peter Stolk

Ook binnen ROC Leiden is er weer meer ruimte voor internationalisering. Het afgelopen jaar hebben verschillende onderwijsteams studenten de mogelijkheid geboden een stage in het buitenland te volgen en is er gewerkt aan projecten binnen het thema excellentie. Naast het uitvoeren van verschillende projecten wil ROC Leiden het komend jaar de visie op internationalisering en excellentie in ons onderwijs verder uitwerken. U wordt van harte uitgenodigd om met elkaar aan de hand van stellingen, hierover van gedachte te wisselen. Stellingen:

1.     Buitenlandstages en internationalisering moet onderdeel zijn van elke MBO-opleiding

2.     Internationalisering is een krachtig middel om excellentie in het mbo te bevorderen

Ter onderbouwing van de stellingen een de visie van de MBO-raad

De wereldwijde recessie heeft laten zien hoe sterk nationale economieën met elkaar verweven zijn. Internationaal werken is al lang niet meer beperkt tot grote multinationals en hoger opgeleiden; werknemers in alle lagen van het groot- en kleinbedrijf hebben te maken met verschillende culturen op de werkvloer en met buitenlandse klanten en toeleveranciers. Binnen Europa vallen de grenzen verder weg en de arbeidsmarkt internationaliseert en globaliseert, ook in het mbo.

Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit van het mbo onderwijs en internationale leer- en werkervaringen hebben een positieve impact op de inzetbaarheid van mbo afgestudeerden. Ze versterken hun vaardigheden (zoals probleemoplossend vermogen en ondernemerschap), verbeteren culturele kennis en vullen hun beroepscompetenties aan.

MBO docenten doen in het buitenland door studie of stage nieuwe kennis op die tot persoonlijke en vakinhoudelijke verrijking leidt en uiteindelijk ten goede zal komen aan hun dagelijkse lespraktijk.

Contacten met buitenlandse studenten verrijken de leeromgeving, evenals digitale internationale leermiddelen. Internationalisering is daarmee een effectief middel om studenten te laten groeien in hun persoonlijke ontwikkeling, burgerschapsvaardigheden en beroepscompetenties en hen voor te bereiden op het werken in een beroepsomgeving die dagelijks in contact staat met mensen, producten en organisaties uit het buitenland, ook al blijven de meeste mbo gediplomeerden in Nederland werken.

Peter Stolk 

Sparringsessie 12

Wat is het doel van deze programmalijn? Bij deze programmalijn staat een herkenbare, gedragen en duurzame begeleidingsstructuur centraal. Concreet gaat het bij een begeleidingsstructuur om intake en plaatsing, studieloopbaanbegeleiding en overige begeleiding voor studenten. Bij de intake staan de wensen en mogelijkheden van de student voorop. Voor studieloopbaanbegeleiders geldt dat zij, naast vakdocent, steeds meer gaan fungeren als professional. Als het gaat om begeleiding is het doel van deze programmalijn de student goed in beeld te krijgen.

Ook is het duidelijk hoe de student moet worden begeleid en waar de verantwoordelijkheden in het onderwijs en de begeleidingsstructuur liggen. Verder beoogt deze programmalijn vroegtijdige schoolverlating zo veel als mogelijk te voorkomen.

Patricia Danckaarts en Monique Steenvoorden 

Sparringsessie 11

Wat is het doel van deze programmalijn? Zowel in het gebouw Lammenschans als in gebouw Centraal Station heeft ROC Leiden te maken met beperkingen in beschikbare ruimte. Dit heeft veel invloed op het rooster. Dit betekent dat we voor de roostering keuzes (moeten) maken op basis van heldere uitgangspunten.

Om evenwichtige roosters te maken, afgestemd op de belastbaarheid van de doelgroepen, en om het gebruik van de beschikbare ruimte te optimaliseren, staan in deze programmalijn de uitgangspunten voor roostering vermeld. Ook staat beschreven hoe deze worden behaald en hoe de roostering verder verbeterd kan worden.

Nico Hoek 

Sparringsessie 10

Wat is het doel van deze programmalijn? Goede examinering staat hoog op de agenda. Deze programmalijn heeft daarom als doel om meer regie te krijgen over de kwaliteit van examinering en de borging daarvan. Vanuit deze programmalijn wordt toegewerkt naar drie hoofddoelen, namelijk het verder op orde brengen van de examencommissies, de examendossiers en de examenonderdelen.

Concreet betekent dit voor de examencommissies dat de leden van de examencommissies in control zijn en deskundig op het werk dat van hen wordt verwacht. Voor de examendossiers geldt dat diplomabesluiten worden gebaseerd op deugdelijke dossiers die worden gecontroleerd met behulp van standaard formulieren.
Ook worden examendossiers van studenten zorgvuldig opgeborgen in een beveiligd archief. Daarnaast worden examens beoordeeld door de vaststellingscommissie en vervolgens vastgesteld door de examencommissie.

Dion de Roo en Sieme Boom

Sparringsessie 9

Wat is het doel van deze programmalijn? Voor alle opleidingen zijn er Onderwijs- en Examenreglementen die aansluiten bij de kwalificatiedossiers. Tevens bevatten zij een heldere beschrijving van het curriculum en de mijlpalen in de opleiding.

Voor het eind van studiejaar 2015-2016 zijn de stOERen voor studiejaar 2016-2017 geconstrueerd en vastgesteld. Hierin is ook de onderwijsplanning van het eerste jaar opgenomen.

Geert Kaldenhoven en Josien Rozet 


Sparringsessie 7

Andrea van Kalsbeek en Ingrid Koendjbiharie

Wat is het doel van deze programmalijn? Om goed kwalitatief onderwijs te verzorgen, is het noodzakelijk dat ROC Leiden beschikt over goede docenten. Er is een scholingsplan 2015-2016 opgesteld dat zich richt op het onderwijzend personeel, de medewerkers bij  de ondersteunende diensten en het management. De onderwijsvisie van ROC Leiden vormt de basis voor dit scholingsplan.

In de sessie is een korte toelichting gegeven op de doelen van de programmalijn en de mijlpalen.
Daarna is input aan de medewerkers gevraagd over mijlpaal3: de HR gesprekscyclus.
Met vragen als 'Hoe ziet de HR gesprekcyclus er idealiter uit in 2025?' en  ‘Wat betekent een goed HR gesprek voor jou?’ is er input opgehaald om te gebruiken bij het herijken van het beleid en het behalen van de doelstelling: 60 % van de HR-gesprekken gehouden per juli 2016.

Sparringsessie 5 & 8

Wat is het doel van deze programmalijnen? Het kan worden gezien als een continu verbeterproces waarmee de onderwijskwaliteit wordt verhoogd en organisatieprestaties uiteindelijk verbeteren. Borging van kwaliteit is noodzakelijk om de onderwijsvisie van ROC Leiden te realiseren. Kwaliteitsverbetering gaat gepaard met een professionele kwaliteitscultuur. Dat betekent onder meer dat het van belang is dat we met elkaar de goede dingen doen en die dingen ook goed doen. Deze programmalijn is onderverdeeld in twee subprogrammalijnen: de teamjaarplannen en de kwaliteitszorgsystematiek.

Claudia Chi 

Sparringsessie 4

Wat is het doel van deze programmalijn? Door het invoeren van nieuwe kwalificatiedossiers is het onderwijs anders opgebouwd. Dit betekent dat de huidige opleidingen moeten worden ontwikkeld op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers voor de start van studiejaar 2016-2017. Alle stappen om te komen tot de nieuwe opleidingen worden opgezet en gemonitord vanuit deze programmalijn.

Hans Duijndam en Meindert Lippits